Back

★ Ubhubhane - ishayina ..                                               

Isifo seCoronavirus 2019

Isifo seCoronavirus 2019 yisifo esitholakala lapho umuntu onegciwane le-coronavirus ethelela abanye abantu. Umuntu, noma ngokuthinta izindawo ezihlangene negciwane bese uthinta amehlo, ikhala noma umlomo. Imvamisa, leli gciwane lisakazeka ngamaconsi okuphefumula adalwa lapho umuntu onegciwane ekhwehlela noma ethimula. Noma ngubani osondele ngokwanele kumuntu othophayo noma okhophayo makhulu angatheleleka ngegciwane. Ngenye indlela umuntu angangenwa yileli gciwane ngokuthinta indawo ethelelekile bese ethinta amehlo akho, izindlebe noma ikhala ngaphandle kokubulala amagciwane izandla zakho.

Ubhubhane
                                     

★ Ubhubhane

Ubhubhane igama elisuselwa esiGrikhini, lichaza ukuqubuka kwesifo esithelelanayo esesihambe amazwe ahlukene nezindawo ezahlukene. Ukubhebhetheka ngokushesha kwesifo ebantwini abaningi abasendaweni eyodwa esikhathini esifishane kubizwa ngobhubhane lwendawana. Bese kuba khona isifo esithelele abantu abayisibalo esaziwayo, lolu akulona ubhubhane. Isifo esithelelanayo esinesibalo abathelelekile abaziwayo esifana nomkhuhlane wokushintsha kwezikhathi zonyaka azibalwa kubhubhane ngoba zivela ngesikhathi esisodwa ezindaweni ezahlukene emhlabeni kunokuthi zibhebhetheke emhlabeni wonke.

                                     

1. Incazelo nezigaba

Ubhubhane isifo esithelelanayo esiqala ezweni elilodwa sibhebhetheke kwamanye amazwe. Ukuze isifo kuzothiwa siwubhubhane, kufanele kube isifo esibhebhetheke emazweni amaningi futhi kube isifo esithelelanayo / Umzekelo, isifo somdlavuza sibulala abantu abaningi emhlabeni kodwa akuthiwa ubhubhane ngoba asithelelani.

Isigaba sokuqala senzeka lapho okuqala khona ukutholakala kwabantu abanesifo. Uma kungenziwa isibonelo nge-COVID-19, kungashiwo isikhathi la okwakusagula khona abantu abayidlanzana.

Isigaba sesibili ilapho okubonakala khona isifo emphakathini. Ilapho okubonakala khona ukuthelelana kwabantu kuphinde kulokhu kutheleleka abasha.

Isigaba sesithathu ilapho ukubhebhetheka kwesifo sekuthotshisiwe noma kungasekho muntu othelelekayo.

                                     

2. Ukuphatheka

Ziningi izinto amazwe angazenza uma kuqubuka ubhubhane. Ngo 2005 isigungu sezempilo umhlaba wonke i-World Health OrganisationWHO yasungula indlela yokumelana nezifo emazweni onke i-International Health RegulationsIHR, lokhu kwakwenzelwa ukuvikela, nokuphathwa kwezifo ezingahle zithutheleke kwamanye amazwe. ngaphezu kwalokho i-WHO yenze uhlelo lwecebo lokumelana nobhubhane oluyimikhuhlane. Lolu hlelo lwashicilelwa ngo-1999 okokuqala lase luphinda lubhekwa futhi ngo-2005 nango-2009. Izinhlelo eziningi ezazibekelwe ukubhekana ne-COVID-19 zadalula kwi-IHR yango-2005 nasekuzilungiseleleni kwe-WHO.

Sekube nezinkulumo ngezindlela okumele zisetshenziwe ezizosiza amazwe akwazi ukuthola iziguli eziningi zisuka nje ngaphambi kokuzibeka zodwa bese ziyalashwa, lezo zindlela. Emveni kwalokho kube sekulandelelwa bonke abantu abake bahlangana nalo ogulayo, bese nabo bebekwa bodwa. Lendlela yokwenza idunyiswe indlela ebasebenzele ngayo emazweni okubalwa kuwo i-South Korea neSingapore, yizo lezi zizwe zaqala ukulungiselela into efana nalena emfeni kobhubhane lwe-SARS.

Ukuqhelelana nomphakathi enye yezindlela okuhloswe ukwehliswa ukuthelelana ngokuvimba ukuthi abantu bengasondelani ukuze kwehliswe amathuba okuthelelana ngezifo ezithelelanayo. Umphathi we-WHO uDkt Michael J Ryan, ekhuluma nabezindaba kuNdasaMashi ka-2019, uthe ukuziqhelelanisa nomphakathi indlela yesikhashana okungehliswa ukubhebhetheka kwaleli gciwane iphinde isuse umthwalo kwabezempilo, kodwa ngeke iliqede leli gciwane. Kubiza imali eningi ukwenza lokhu futhi kumele kwenziwe kanye neminye imizamo.

                                     

3.1. Ubhubhane lwamanje Indaba ephelele: Epidemiology of HIV / AIDS

Yize i-WHO isebenzisa igama elichaza ubhubhane lwendawo uma ichaza isandulela ngculazi. Kusukela ngo-2018, balinganiiselwa kumamiliyoni angu-37.9 abantu abanesandulela ngculazi emhlabeni. kufe abantu abalinganiselwa ku-770 000, bebulawa ingculazi ngo-2018. Okwamanje i- Sub-Saharan Africa iyona ndawo enabantu abaningi abathelelekayo. Ngo-2018 bebelinganiselwa emaphesentini angu-61 abathelelekile kulendawo.

                                     

3.2. Ubhubhane lwamanje Amagciwane ohlobo lwekhorona

Amagciwane ohlobo lwekhorona angamagcciwane awumndeni omkhulu wamagciwane abanga ukugula okusuka emkhuhlaneni omncane kuya ezifeni ezinamandla ezifana ne-Middle East Respiratory Syndrome MERS-CoV ne-Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV. Uhlobo olusha lwalamagciwane i-SARS-COV-2 idala i-COVID-19. Ezinye izinhlobo zalamagciwane zisusuka ezilwaneni zingene ebantwini. Uphenyo olujulile luthole ukuthi i-SARS-COV yangena ebantwini ngamakati, bese kuthi i-MERS-CoV yangena ebantwini ngamakameli. Khukhona ezinye izinhlobo zalamagciwane ezingakangeni ebantwini ezisabhebhetheka ezilwaneni kuphela.

Uhlobo olusha lwegciwane lwekhorona oluquuke e- Wuhan, esifundazweni sase-Hubei, eShayina ngoZibandlela Disemba ka-2019 seludale uhlobo olusha lwesifo esidala kube nzima ukuphefumula lesi sifo i-COVID-19. Isigugu sesikhungo semfundo ephakeme i-John Hopkins, sithe i-COVID-19 ihlasele amazwe angu-200, amazwe ahlaselekee kakhulu kubalwa kuwo i- United States, i-central China, i-western Europe ne Iran. Mhla zingu-11 KuNdasaMashi 2020, isigungu sezempilo umhlaba wonke i-WHO ibike ukuthi i-COVID-19 ubhubhane. Kusukela mhla zingu-23 kuMbasaEphreli 2020, isibala sabantu abathelelwe i-COVID-19 besifika kumamiliyoni angu-2.63 emhlabeni wonke, esabashonile besingu-184.249 bese isibalo sabantu abasindile besimi ku-722.055.                                     

4.1. Uqubuko olubonakalayo Umalaleveva

Umalaleveva usabalele ezindaweni ezinesifuthefuthe noma ezishisayo, kubalwa kuzo ingxeye yamazwe aseMelika, i-Asia ne-Afrika. Unyaka nonyaka kunabantu abalinganiselwa ku-350 kuya ku 500 wamamiliyoni abathola umalaleveva. Ukungazweli imishayanguzo sekuthanda ukuba inkinga ekwelapheni umalaleveva esikhathini samanje ngoba lesi sehlo sesithanda ukuba yinto ejwayelekile, ngaphandle kwe-artemisinins Umalaleveva wake wayisifo esivamile e-Yurophu naseNyakatho neMelika, lapho ongasabonwa khona. lapho kubalwa nabantu baseziqhingini zase-Pacific nasezwenikazi leqhwa i-Arctic, wabulala abantu abalinganiselwa kuma miliyoni angu-20 kuya kwangu-100. Esikhathinii esiningi uma kuqubuka imikhukhlane ivamise ukubulala abantwana nazaguga, bese kuthi laba abaphakathi nendawo basinde. Kodwa umkhuhlane wase-Spainn waubulala kakhulu abantu abasha. Umkhuhlane wase-Spain wabulala abantu abaningi ukudlula impi yomhlaba yokuqala i-World War I yona eyathu ngamaviki angu-25 yabulala abantu abadlula abantu abalulawa ingculazi eminyakeni engu-25. Ukuhamba ngamaqembu amakhulu kwamasosha kwadala kulempi kwadala ukuthi ukutheleleka kubhebheheke ngokushesha, ukutheleleka kalula kwamasosha kwadalwa ingcindezi yomqondo, ukungadli kahle nokudutshulwa ngamabhomu. Ukuthuthukiswa kwezokuthutha kwadala ukuthi kube lula ukuthi amasosha nabanye bebhebhethekise lesi sifo.

                                     

5.1. Izinkathazo ngamagciwane azayo Amagciwane angabulaleki

Indaba egcwele: Antibiotic resistance

Amagciwane angabulaleki uma ehlaselwa ngesibulala magciwane abizwa ngokuthi" amagciwane anamandlakakhulu”. Lawa magciwane angadala ukuthi kulookhu kubuya izifo esezithotshisiwe. Isibonelo, lapho khona isifo sofuba singayizweli imishayanguzo ejwayele ukusetshenziswa kudala inkinga enkulu kubalaphi. Isibalo sabantu abathola lesi sifo sofuba esibizwa nge- multidrug-resistant tuberculosis MDR-TB sibalwa kuhhafu wemiliyoni emhlabeni wonke unyaka nonyaka. Amazwe anezibalo eziphezulu zaloluhlobo lofuba iShayina neNdiya. Isigungu sezempilo umhlaba wonke i-WHO ibika ukuthi abantu abatheleleka ngalesi sifo emahlabeni wonke balinganiselwa kumamiliyoni angu-50, amaphesentu angu-79 kulabo bantu anamagciwane ahlula izibulala magciwane ezimbili noma ezintathu kuyaphezulu. Ngonyaka kaa-2005 kubikwe ukuthi abathola i-MDR TB babengu-124 eMelika. Isifo sofuba esingalapheki ngemishayanguzo eminingi i-XDR TB yatholakala ezwenikazi lase-Afrika ngo-2006, kwase kutholakala ukuthi isemazweni angu-49 okubalwa kuwo iMelika. i-WHO ilinganisela ukuthi abantu abatheleleka nge XDR-TB bangu-40 000 ngonyaka.

Eminyakeni engu-20 eyedlule amagciwane ajwayelekile okubalwa kuwo i-Staphylococcus aureus, Serratia marcescens ne-Enterococcus, asenamandla ukudlula izibulala magciwane ezithize ezifana ne-vancomycin nezinye ezifana neaminoglycosides kanye ne-cephalosporins. Amagciwane angabulaleki angumthelela omkhulu wokutheleleka kwabahlengikazi. Ngaphezu kwalokho, ukutheleleka okudalwa i-methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA ebantwini abayimiqemane sekuvamile.                                     

5.2. Izinkathazo ngamagciwane azayo Izimfiva ezi-hemorrhagic

Izimfiva ezi-hemorrhagic izifo eziyingozi ezithelelanayo. Izibonelo kubalwa kuzo i-Ebola virus disease, Lassa fever, Rift Valley fever, Marburg virus disease ne Bolivian hemorrhagic fever. Lezi zifo zinamathuba okuthi zingaba ubhubhane. Into eyenza ukuthi zingabhebhetheku ngokushesha ukuthi zithelelana ngokuthi ube seduze kakhulu nomuntu ezimphethe, futhi lowo muntu uhlala isikhathi esifishane bese eyashona noma agule kakhulu. Lesi sikhathi esifishane sisiza abanhlengi ukuthi basheshe bamuvalele yedwa ogulayo bese engakwazi ukuthelela abanye.

                                     

5.3. Izinkathazo ngamagciwane azayo Zika virus Igciwane iZika

Indaba ephelele: 2015–16 Zika virus epidemic, Zika virus, and Zika fever

Ukuqubuke kwegciwane iZika kwaqala ngo-2015 laba mandla kakhulu ekuqaleni kuka-2016, lapho okwase kunesibaloo esidlulile ku-1.5 wama miliyoni amazweni adlulile kwayishumi nambili emazweeni aseMelika. Inhlangano yezempilo umhlaba wonkeWHO yakhipha isexwayiso esithi iZika kugenzeka ibhebhetheke umhlaba wonke uma ingakhalinywa.

                                     
  • Mashi 2020, i - World Health Organisation yamemezela lesi sifo njengesifo. Ubhubhane yisifo esisakaze ezingxenyeni ezinkulu zomhlaba noma emhlabeni wonke.
  • Ukuphazamiseka komhlaba wonke okudalwe ubhubhane lwe - COVID - 19 sekube nemithelela eminingi emvelweni nasesimeni sezulu. Ukwehla kokuzulazula kwabantu sekudale
  • yaseChina iHubei, futhi selusabalale umhlaba wonke, okuholele ekutheni ubhubhane oluqhubekayo lwangonyaka ka - 2019 ukuya ku - 20 lubone Izimpawu ezijwayelekile

Users also searched:

isifo secoronavirus 2019, covid, afrikaans, simptome, simptome van covid in afrikaans, seCoronavirus, simptome van coronavirus in afrikaans, wat is die simptome van covid in afrikaans, wat is die behandeling vir covid, siektes, inkubasieperiode van covid, english, coronavirus, behandeling, temperatuur, pandemie, Isifo, inkubasieperiode, onderliggende, Isifo seCoronavirus, wat is covid - pandemie, onderliggende siektes in english, temperatuur vir covid -, Ubhubhane, ubhubhane, ishayina. ubhubhane,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

11Septhemba 24Septhemba2020IsiZulu eThekwini Municipality.

Ubhubhane luzolimaza abaxhasa ezemidlalo. USIHLALO wePSL uDkt Irvin Khoza okuzomele athole abaxhasi abashe besigaba esiphezulu. NJABULO KUMENYEZELWA UKUBUYA KWEYE PSL – Sivubela. Ungavumeli ubhubhane lukulahlekisele ngamathuba Ngokuhambisana nezimfundiso engazithola kumama ngisemncane, ezithi ungavumeli inhlekelele ukuba.

UKZN NdabaOnline.

Ubhubhane osisifo i COVID 19 kwihlabathi jikelele nokubhengezwa kwakutsha nje kweSimo. seNtlekekle yeSizwe nguMongameli uCyril Ramaphosa. Ubhubhane cd Reviews Online PriceCheck. Ngamazinga aphansi sibe sibi kakhulu kuleli. Ubhubhane luye lwaqiniseka ukungalingani okukhona emiphakathini Iwaphinde lwaqhakambisa ukuthi ingxenye. COVID 19 GUIDE FOR LEARNERS ISIZULU Overview. Yintoni intsholongwane icorona coronavirus? Iintsholongwane ezibizwa ukuba yicorona liqela elininzi leentsholongwane ezixhaphake kwizilwanyana. IsiZulu C19 Vaccine Q&A jan2021 all.2 Section27. Isitatimende sikaMongameli u Cyril Ramaphosa ngeNqubekelaphambili Yemizamo Kazwelonke Yokunqanda Ubhubhane lwe COVID 19. 3 Dec.


Zulu Home Based Care Booklet 021120 P KwaZulu Natal.

Ubhubhane loKhuvethe oluhlalise kanzima wonke umuntu. Sidinga ukunakekelana ngalesi sikhathi, sidinga ukubumbana njengezwe ukunqoba lesi. Zulu National Treasury. Ubhubhane lunyakazise izimeya zamadolobha amancane. 2nd Apr 2020. 541. MTHOBISI SITHOLE noNONHLAKANIPHO SHINGA. LONA nguSinothile Mdluli. Suicidal thoughts Article isiXhosa 14.05. Add to this the noun suffix ane, which marks prolonged activity and the full original force of the word ubhubhane can be felt. Thabo Ditsele. IsiZulu SARS. Ukudlwengula kubhebhethekisa ubhubhane oluyigciwane lesandulela ngculaza ngezizathu eziningi. Uma odlwengulayo engagqoki ikhondomu ngesikhathi.

Download City of Cape Town.

Ubhubhane we Covid 19 nokuma ngxishi kweenkqubo nokuvaleleka kwabantu eMzantsi. Afrika kwenza uxinzelelo kubantu abaninzi. Siphila kumaxesha. Izibalo zesifo seswekile eMzantsi Afrika Diabetic South Africans. Okhahlamezeke ngesikhathi kuhlasele ubhubhane iCovid 19. Isithombe: PUMLA KHWELA. Planning Commission. CPC kuzoqinisekisa. August 27, 2020 – KZN NAMUHLA KZN Community News Today. Njengoba iSizwe sihlaselwe ubhubhane lweCovid 19,uHulumeni waseNingizimu Africa weza nohlelo olubizwa ngeCovid 19 Social Relief of. Ubhubhane lwe coronavirus – AMANDLA!. Ezintweni ezithinta ubhubhane i COVID 19, nokusebenza. kweSishayamthetho kwemihla ngemihla. ISishayamthetho saKwaZulu Natal sihlale okokuqala. COVID 19 Coronavirus Zululand Observer. Ungavumeli ubhubhane lukulahlekisele ngamathuba. Ngokuhambisana nezimfundiso engazithola kumama ngisemncane, ezithi ungavumeli.


Singakunqoba ukushintsha kwezulu uma sibambisene KZNONLINE.

Ubhubhane wabakhwetha ufikile kwakhona. By. Sithandiwe Velaphi. Nov 29, 2018. Share on Facebook Tweet on Twitter. UMphathiswa weSebe. Admissions Office FYS flyer IsiXhosa. Ubhubhane we COVID 19 wehlabathi ubenayo, kwaye usaqhubekeka ukuba nayo, ufikelela kude ekufumaneni imali kubantu abaninzi. Local South African uBhubhane CD for sale in Cape Town ID. Ukuba kukho into enye ubhubhane wentsolongwane yeKhorona osifundise yona​, kukuba siyakwazi ukwenza utshintsho olukhulu xa kufuneka njalo. I CSA ihalalisela ama Momentum Proteas ngokuqoba i series ne. Ubhubhane cd. Write a Review. uKapteni brings a much needed injection of life into the Maskandi market, with a debut album that is set to find an immediate. Babuyele esikoleni abafundi bebanga lesi 11.6 noR – Journalismiziko. Here are some of the facts about coronavirus. With more than 80 confirmed cases of coronavirus in South Africa at the time of going to print, the President of.


Frequently asked questions about Covid 19 isiXhosa Covid 19.

Eziningi ezweni okwadalwa ubhubhane lweCovid 19 kwaphoqeleka lemfundo ikakhulukazi ngalesikhathi izwe lihlaselwe ubhubhane. Centre for Teaching and Learning Seeing, hearing and speaking. Tag archives: Ubhubhane lwe coronavirus. Ipolitiki yamabhishi aseNingizimu Afrika. Namuhla, amabhishi aseThekwini ahlanganiswe kakhulu. UMHLATHUZE WAMI City of uMhlathuze. Zigcina zingakhighizi. Isihlahla esisulelekile sikhiqiza izithelo ezingakufanele ukuthengiswa njengezithelo ezisezintsha noma zokwenza ujusi. Ubhubhane olun.

December newsletter Dont let a pandemic go to waste Forestry.

Sebenzisa ukuvimbela ubhubhane lwezifo. Imithi yokugoma ivikela abantu ukuthi bangangenwa izifo ezinokubabulala, zibashiye nokugula impilo yabo yonke. Siphokazi Usemncane Lyrics Bimba. Ubhubhane lomkhuhlane uKhovethe lube nomthelela omkhulu ekutheni kubambezeleke ukuqala kwesizini entsha njengoba nesizini. Intetho kaMongameli Cyril Ramaphosa engamanye amanyathelo. Usafunda, usakhula. Yimbelukazi yiyekeni weyeye. Yiyeken ikhule lentombi. Sifun ukbon umzekelo. Kukhon ubhubhane kule mihla. Nale abuse siyijongile. Isitatimende sikaMongameli u Cyril Ramaphosa. Ubhubhane we phylloxera ekupheleni kweminyaka yo 1800 kunye ne qabaka ka 1956, nayo yadala ukwehla okukhulu ekukhuliseni lendidi kwelase France.


Makhanya welcome Founders Unisa.

Kuyingozi ukulwa negciwane iCorona kodwa kungahlaselwa ubhubhane lokushintsha kwesimo sezulu nakho okuza nezingozi ezingabhubhisa umhlaba. Isikhalo ngokwanda kwababulawa ubhubhane Eyethu News. Пандеми́я необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на территории стран, континентов высшая степень развития эпидемического процесса. Пандемия является наиболее опасной формой, то есть эпидемия, охватывающая подавляющую часть мира. Citrus greening. Ubhubhane wentsholongwane i corona uziphazamisile iimpilo zenu wenza nomonakalo omkhulu kuqoqosho lweli lizwe. Ulwamvila lalo. SM PRESS RELEASE ON COVID 19 March 2020. Nasemalokishini ngenhloso yokuvuselela umnotho ophazanyiswe ubhubhane Iwe. Covid 19. Usefa usiza ngezezimali kanti uSeda wona usiza amabhizinisi. Petit Verdot Umdiliya Mzantsi Afrika South Africa. Leligciwane liyathathelana ukusuka kumuntu osenalo liye kumuntu ongenalo.

Ubhubhane Slikouronlife.

Inside Wants Out, 17 Dec Ubhubhane The Pandemic by: Mntungwa Scotch Ep 5 Episode 6 of. Katy Louise, Author at Forestry South Africa Official Site Page 4 of 25. Uma kuhlasela ubhubhane noma umbedukane wesifo kuthinteka kakhulu abampofu kuqala futhi kanzima. Lokhu sesikwazi isikhathi eside. Ubhubhane luzolimaza abaxhasa ezemidlalo Isolezwe. Dalas – Dankie Jehovah Zip Album Download. Earlier today, South african talented singer Dalas dropped off a new Amapiano Album, titled Dankie Jehovah.


RIGHT S Black Sash.

Ubhubhane okhoyo wezempilo kwihlabathi ubonakalise imiba yelizwe efanayo naleyo ichaphazela ikapa kutshintsho lwemozulu. Ukuthatha amanyathelo. Intetho eyenziwe nguMongameli Cyril Ramaphosa engaManyathelo. Ubhubhane ogqugqisayo kwihlabathi iCOVID 19, kwakunye nokuzibophelela kwethu ukuqinisekisa ukuba indawo yokufundisa nokusebenza ikhuselekile. IsiZulu treatment. Ubhubhane We COVID 19 ngowehlabathi lonke yaye yintlekele yoluntu. Imeko yoqoqoho loMzantsi. Afrika esele inkenenkene, kunye nemicelimngeni.

Language innovation during a pandemic UCT News.

Kubi siyabhubha nalu ubhubhane. Nguwe isibani sethu sivikelekile ngawe. Inkululeko sayilwela sayikhokhela ngegazi eliningi. Miningi impefumulo eyahamba. Isolezwe Ad.pdf SEFA. UBhubhane CD in the Local South African category for sale in Cape Town ID:​447827790.


HIV AIDS DHET.

Ngabe luyini ubhubhane i COVID 19? Ubhubhane i COVID 19 ludalwa yigciwane ikhorona oluyigciwane elincane lincu kakhulu ukuthi lingabonakala. The Freedom STruggle umZAbAlAZo weNKululeKo The Natal. Ubhubhane lwe COVID 19. Abakwa SARS bayawuqonda umthelela omubi ezimpilweni zabantu, ubungozi emabhizinisini kanjalo nasemnothweni ovele. Owezi 2021: Akwaziwa uyozala nkomoni unyaka ozayo Bayede. Yokuhlala behlanzekile futhi befakile izifonyo ngoba ubhubhane alukapheli. Umphathiswa wezemfundo wathembisa ukuthi ezikoleni kuzoba. Kungani kumele sinciphise ukubhebhetheka kwegciwane. Ubhubhane, uKhuvethe Covid 19 iyiveze obala imbuzo ekhona mayelana nokuthi ngobani abalulelwe isandla ekungeneni ezindaweni noma.


Temperatuur vir covid - 19.

EzaKwaZulu News. DISEASE 2019? Coronaviruses are C RONAVIRUS DISEASE 2019 YINTONI I ISIFO. SECORONAVIRUS. 2019? Intsholongwane zeCorona liqela elikhulu. Simptome van coronavirus in afrikaans. C RONAVIRUS DISEASE 2019 Western Cape Government. YINTONI ISIFO. SECORONAVIRUS 2019? lintsholongwane zeCorona liqela elikhulu leentsholongwane ezixhaphake kwizilwanyana. Ezi ntsholongwane.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →